Lee Kum Kee

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Regulamin

„My” oznacza każdą z filii, oddziałów i spółek powiązanych Lee Kum Kee (zwane dalej łącznie „Firmą”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków korzystania z serwisu, ponieważ dotyczą one korzystania z niniejszej strony internetowej (Strona). Korzystając z niniejszej Strony, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z serwisu. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki korzystania z serwisu, aktualizując to ogłoszenie. Zmienione warunki zaczynają obowiązywać w momencie ich opublikowania.

2. Rejestracja

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych części Strony (Subportalu) konieczne może być zarejestrowanie się w naszym serwisie. W przypadkach wymagających rejestracji:
  1. użytkownik musi podać dokładne, pełne i aktualne informacje umożliwiające rejestrację;
  2. użytkownik ma obowiązek chronić otrzymaną od nas nazwę użytkownika i hasło;
  3. użytkownik upoważnia nas do założenia, że ​​każda osoba korzystająca ze Strony za pomocą jego nazwy użytkownika i hasła jest użytkownikiem bądź została przez niego upoważniona do występowania w imieniu użytkownika.
 2. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niektórych Subportali może podlegać dodatkowym warunkom. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym powiadomiony, a te dodatkowe warunki:
  1. dotyczą korzystania z danego Subportalu i stanowią uzupełnienie niniejszych Warunków korzystania z serwisu;
  2. są nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków korzystania z serwisu w przypadku jakichkolwiek niezgodności.

3. Usługi

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy, według własnego uznania i bez powiadomienia:
  1. Modyfikować Stronę lub dowolną jej część (w tym dowolny Subportal, do którego wymagana jest rejestracja);
  2. modyfikować Stronę bądź jakąkolwiek jej część oraz usługi dostępne za jej pośrednictwem lub zaprzestać prowadzenia Strony bądź jakiejkolwiek jej części oraz zaprzestać oferowania usług dostępnych za jej pośrednictwem bez uprzedzenia.

4. Treść Strony

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść Strony podlega prawom autorskim i możliwym innym prawom własności intelektualnej (Prawa własności intelektualnej). Jeśli użytkownik nie ma do tego jednoznacznego ustawowego prawa, nie wolno mu podejmować następujących działań ani w nich uczestniczyć bądź zezwalać innym osobom na ich podejmowanie:
  1. sprzedawać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, publicznie wykonywać, przygotowywać prac pochodnych, zamieszczać ani w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek części Treści w jakikolwiek sposób do jakiegokolwiek publicznego lub komercyjnego celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
  2. wykorzystywać jakichkolwiek Treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym do jakichkolwiek celów;
  3. stosować inżynierii wstecznej do jakichkolwiek Treści obejmujących oprogramowanie do pobrania;
  4. w inny sposób naruszać prawa własności intelektualnej jakichkolwiek osób poprzez korzystanie ze Strony lub jakichkolwiek Treści.
 2. Żadne działania podejmowane przez użytkownika na Stronie lub w związku z nią, nie powodują przeniesienia na użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani nie oznaczają udzielenia użytkownikowi licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej, o ile nie jest to wyraźnie określone.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących działań za pośrednictwem Strony:

 1. przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, oferować lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek Treści, w odniesieniu do których użytkownik nie ma żadnego prawa (własności, umownego lub powierniczego) do przesyłania lub które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zastraszające, napastliwe, obraźliwe, obelżywe bądź budzą inne zastrzeżenia;
 2. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot poprzez przesyłanie jakichkolwiek podrobionych bądź zmanipulowanych Treści za pośrednictwem jakiejkolwiek Usługi;
 3. przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, oferować lub w inny sposób przekazywać Treści, które naruszają jakiekolwiek prawa własności bądź prawa własności intelektualnej, w tym między innymi patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie jakiejkolwiek strony;
 4. przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, oferować lub w inny sposób przekazywać niezamawiane lub niedozwolone reklamy, materiały promocyjne, wiadomości-śmieci,spamu", łańcuszki, informacje o piramidach finansowych ani jakichkolwiek innych form pozyskiwania zainteresowania, z wyjątkiem takich reklam lub materiałów promocyjnych, które zostały przez nas jednoznacznie zatwierdzone w formie pisemnej;
 5. przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail ani w inny sposób przekazywać Treści zawierające wirusy komputerowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy, które mogłyby przerwać, zniszczyć bądź ograniczyć funkcjonalność Stron internetowych i/lub oprogramowania albo sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego, które je tworzą;
 6. zakłócać działanie Usług bądź serwerów lub sieci, za pośrednictwem których świadczone są Usługi, bądź nie przestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów dotyczących takich sieci;
 7. gromadzić lub przechowywać dane osobowe umożliwiające identyfikację innych użytkowników.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Strona nie ma obowiązku wstępnej weryfikacji Treści, ale ma prawo (choć nie obowiązek) według własnego uznania do odmowy lub usunięcia Treści dostępnych za pośrednictwem Usług. Nie ograniczając tego prawa, niniejsza Strona ma prawo usunąć wszelkie Treści, które jej zdaniem naruszają niniejsze Warunki lub są, według jej uznania, w inny sposób niedopuszczalne.

6. Łącza i reklamy

 1. Nie przeprowadziliśmy analizy wszystkich strony powiązanych z niniejszą Stroną i nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani dokładność jakichkolwiek stron zewnętrznych bądź jakichkolwiek innych stron powiązanych z niniejszą Stroną (w tym stron, do których prowadzą łącza zawarte w reklamach lub dostępne w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej).
 2. Niektóre łącza, które pojawiają się na Stronie, są generowane automatycznie, i mogą być obraźliwe lub nieodpowiednie dla niektórych osób. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza, że ​​popieramy powiązaną stronę, a użytkownik korzysta z takich łącz na własne ryzyko.

7. Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko

 1. Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko. Użytkownik musi ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem jakichkolwiek Treści, w tym z poleganiem na dokładności, kompletności lub przydatności dowolnej Treści. W szczególności, w przypadku gdy na Stronie lub za jej pośrednictwem przekazywane są informacje dotyczące spółek, inwestycji bądź papierów wartościowych, informacje te są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownik powinieneś zasięgnąć niezależnej porady w odniesieniu do dowolnej Treści.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wygodną i funkcjonalną Stronę, ale nie gwarantujemy, że Treści będą wolne od błędów ani że Strona lub serwer, na którym Strona działa, są wolne od wirusów bądź innych szkodliwych składników.
 3. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby zachować Treść, nie podejmujemy się świadczenia usług wsparcia ani zachowania w doniesieniu do Treści. Zachęcamy do zachowania kopii zapasowych Treści zamieszczanych, zachowywanych lub wykorzystywanych na Stronie.
 4. Jeśli korzystanie ze Strony spowoduje konieczność naprawy lub wymiany mienia, materiałów, sprzętu lub danych, nie ponosimy odpowiedzialności za takie koszty.
 5. Nie ograniczając powyższych postanowień, wszystkie elementy Strony udostępniane są „tak jak są” i „według dostępności”, bez żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi dotyczących przydatności do określonego celu bądź nienaruszania praw. Wykluczamy wszelkie zapewnienia i gwarancje w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
 6. Jeżeli jurysdykcja nie pozwala na wyłączenie gwarancji dorozumianych zgodnie z podpunktem (e), ale dopuszcza ograniczenia w maksymalnym zakresie, ograniczamy nasze gwarancje w tym zakresie.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W zakresie dozwolonym przez prawo żadna ze stron, w tym Firma, zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Strony lub jakiejkolwiek Treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody, utratę lub uszkodzenie danych, utratę zysków, renomy, możliwości bądź szans lub utratę przewidywanych oszczędności wynikających z dostępu użytkownika do Strony albo Treści lub korzystania bądź niemożności korzystania z niej, bez względu na to, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej oraz czy wiemy o możliwości powstania takich szkód.
 2. Jeżeli jurysdykcja nie pozwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z podpunktem (a), ale dopuszcza ograniczenia w maksymalnym zakresie, nasza odpowiedzialność jest ograniczona w tym zakresie.

9. Anulowanie

 1. W przypadkach wymagających rejestracji użytkownik może w każdej chwili anulować swoją rejestrację, powiadamiając nas o tym. Możemy anulować rejestrację, jeśli użytkownik nie odwiedza Strony przez dłuższy czas lub jeśli zasadnie uznamy, że użytkownik naruszył obowiązujące prawo, działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszej umowy bądź naruszył nasze prawa albo prawa innej strony.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu zatytułowane „Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko”, „Ograniczenie odpowiedzialności” i „Postanowienia ogólne” pozostają w mocy po anulowaniu rejestracji lub wypowiedzeniu niniejszej umowy.

10. Powiadomienia

 1. Będziemy przekazywać użytkownikowi niezbędne powiadomienia, zamieszczając je na Stronie. Użytkownik zgadza się:
  1. sprawdzać stronę pod kątem powiadomień;
  2. że zostanie uznany za powiadomionego, gdy powiadomienie zostanie udostępnione poprzez zamieszczenie na Stronie.

11. Postanowienia ogólne

 1. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za niewykonalną, niewykonalna część zostanie wprowadzona w życie w największym możliwym zakresie, a pozostała część pozostanie w pełnej mocy. Niniejsza umowa podlega prawu Hongkongu. Użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w Hongkongu.
 2. Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności nas, naszych kierowników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym między innymi uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, rzekomo bądź faktycznie wynikającymi z korzystania ze Strony lub Treści przez użytkownika albo z naruszenia niniejszej umowy przez użytkownika.

Treści obejmują to, co użytkownik może zobaczyć, przeczytać, usłyszeć, pobrać lub do czego może uzyskać dostęp na Stronie lub za jej pośrednictwem (w tym między innymi wiadomości, pliki, dane, oprogramowanie, obrazy, zdjęcia, ilustracje, tekst i inne materiały).

12. Ochrona prywatności

 1. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez Firmę w wyniku korzystania przez użytkownika ze Strony (na przykład podczas rejestracji na Stronie). W takim przypadku dane użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i firmowymi zasadami ochrony prywatności.

Niniejsze Warunki korzystania z serwisu opracowano w języku angielskim. W razie jakiejkolwiek niezgodności przetłumaczonej wersji z niniejszymi zasadami, nadrzędna jest wersja angielska.

 

Zapisz się teraz