Lee Kum Kee

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o polityce prywatności i oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych

Ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie użytkownikowi informacji o tym, w jaki sposób Lee Kum Kee (Europe) Ltd. (zwana w niniejszej polityce prywatności "my", "nas" lub "naszym") gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika poprzez korzystanie z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności została wydana w celu uwzględnienia naszej działalności w Unii Europejskiej (w tym sprzedaży produktów osobom fizycznym znajdującym się w UE).

Lee Kum Kee (Europe) Ltd. ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i jest administratorem odpowiedzialnym za tę stronę internetową. Lee Kum Kee (Europe) Ltd. jest częścią Lee Kum Kee Group. W przypadku, gdy nasze relacje z Grupą są istotne z punktu widzenia Państwa prywatności, informacje na ten temat zostały przedstawione w sekcjach poniżej (patrz sekcja Ujawnianie danych osobowych i przekazywanie informacji). 

Szanujemy Państwa prywatność i jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z wykorzystywaniem Państwa informacji. 

Ta wersja została po raz ostatni zaktualizowana 16 maja 2018 roku, a wersje historyczne można uzyskać kontaktując się z nami.

Spis treści

 • Cel niniejszej polityki
 • Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 • W jaki sposób gromadzone są Państwa dane osobowe?
 • Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane
 • Treści marketingowe od nas i podmiotów trzecich
 • Przechowywanie danych osobowych
 • Ujawnianie danych osobowych
 • Przesyłanie informacji o Państwie
 • Bezpieczeństwo danych
 • Twoje prawa do ochrony danych osobowych
 • Zmiany w niniejszej polityce prywatności
 • Kontakt 

Cel niniejszej polityki

Zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z europejskich przepisów dotyczących ochrony danych, niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki będziemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w przypadku, gdy jesteśmy administratorem danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych. W szczególności tabela w sekcji "Jak gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe" poniżej określa cele, dla których możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe jako administrator danych. W miejscach , gdzie w niniejszej polityce prywatności odnosimy się do Państwa jako "Państwo" i "Państwa", rozmawiamy z osobą, której dane osobowe wykorzystujemy jako administrator danych.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe lub informacje osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których tożsamość została usunięta(dane anonimowe).

W celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym rejestracji i administracji naszej strony internetowej oraz związanych z nimi produktów i usług (w tym odpowiednich usług online), możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe, które zebraliśmy w następujący sposób:

 • Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmują adres płatnika, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują dane konta bankowego i karty płatniczej.
 • Dane dotyczące transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności na rzecz i od Państwa oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które zostały od nas kupione.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane do logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie zastosowane w urządzeniach, z których korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do tej strony. 
 • Dane profilowe obejmują nazwę użytkownika i hasło, dokonywane przez Państwa zakupy lub zamówienia, Państwa zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety], wykształcenie i zawód; hobby i zajęcia rekreacyjne; inne powiązane produkty i usługi objęte subskrypcją; oraz dane demograficzne dotyczące rodziny i gospodarstwa domowego.
 • Dane dotyczące użytkowania zawierają informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług. 
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje użytkownika w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych podmiotów trzecich oraz Państwa preferencje dotyczące komunikacji.

W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe na mocy prawa lub zgodnie z warunkami zawartej z Państwem umowy, a nie przekażą Państwo tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie zrealizować umowy, którą mamy lub próbujemy z Państwem zawrzeć (na przykład dostarczyć Państwu towary lub usługi). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą Państwo u nas mają, ale powiadomimy Państwa o tym fakcie w tym czasie.

W jaki sposób gromadzone są Państwa dane osobowe?

Używamy różnych metod do zbierania danych od i o Państwu, w tym za pośrednictwem:

 • Bezpośrednie interakcje. Mogą Państwo podać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe i finansowe, poprzez wypełnienie formularza lub kontakt z nami pocztą, telefoniczny, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to również dane osobowe, które podają Państwo podczas:
  • ubiegania się o nasze produkty lub usługi;
  • prenumeraty naszych usług lub publikacji; 
  • zgłoszenia o wysyłanie do Państwa materiałów marketingowych;
  • udziału w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
  • przekazywania nam uwag. 
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W trakcie interakcji z naszą stroną internetową możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące Państwa sprzętu, działań i schematów przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne dotyczące Państwa, jeżeli odwiedzą Państwo inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie.
 • Podmioty trzecie lub źródła dostępne publicznie. Możemy otrzymywać Państwa dane osobowe od różnych podmiotów trzecich, jak określono poniżej: 
  • Dane techniczne od następujących podmiotów:
   • dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google Analytics z siedzibą poza UE; 
   • sieci reklamowe takie jak Google AdWords z siedzibą poza UE; oraz
   • dostawców informacji dotyczących wyszukiwania, takich jak Google, Bing, Yahoo z siedzibą poza UE.
  • Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.
  • Tożsamość i dane kontaktowe od brokerów danych lub agregatorów danych.
  • Tożsamość i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł [takich jak Rejestr Spółek "Companies House" i Rejestr Wyborców z siedzibą w UE].

W przypadku gdy to my jesteśmy administratorem danych osobowych w odniesieniu do Państwa danych osobowych, zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do jasnego określenia celów, dla których przetwarzamy te dane osobowe, oraz naszych prawnych podstaw do tego celu.

Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane

Poniżej, w formie tabeli, przedstawiliśmy opis wszystkich sposobów, w jaki planujemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, oraz podstawy prawne, na podstawie których to robimy. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe z więcej niż jednej legalnej przyczyny, w zależności od konkretnego celu, w którym wykorzystujemy Państwa dane. W przypadku gdy w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę prawną i potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt.

Treści marketingowe od nas i podmiotów trzecich

Chcemy zapewnić Państwu możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych zastosowań danych osobowych, szczególnie w kwestii marketingu i reklamy. 

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, kontaktowe, techniczne, dotyczące użytkowania i profilu użytkownika w celu uzyskania informacji na temat tego, co według nas może być dla Państwa pożądane lub potrzebne, lub czym mogą być Państwo zainteresowani. W ten sposób decydujemy, jakie produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa odpowiednie.

Otrzymają Państwo od nas treści marketingowe, jeśli zakupili Państwo od nas produkty lub usługi jako klienci indywidualni lub jeśli poprosili nas Państwo o informacje i w każdym z tych przypadku nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania tych treści.

Mogą nas Państwo poprosić nas o zaprzestanie wysyłania treści marketingowych w dowolnym momencie, wypisując się z każdej wiadomości wysłanej do Państwa w ramach kampanii oraz logując się na stronie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola w celu dostosowania Państwa preferencji marketingowych.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku bezprawnego używania lub ujawniania danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamości, dane finansowe i transakcyjne) przez sześć lat po tym, jak przestaną oni być klientami dla celów podatkowych i prawnych.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie swoich danych: więcej informacji znajdą Państwo w sekcji Prawa do ochrony danych osobowych.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Państwa dane osobowe (aby nie mogły być dłużej kojarzone z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania Państwa.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom określonym poniżej, aby umożliwić nam wykonywanie czynności określonych w powyższej tabeli:

 • Wszelkie podmioty zależne, spółki holdingowe, spółki stowarzyszone lub powiązane z Lee Kum Kee Group, a także spółki przez nią kontrolowane lub znajdujące się pod wspólną kontrolą;
 • Każda osoba lub firma działająca w imieniu lub na rzecz Firmy lub wspólnie z Firmą, np. dostawcy usług, w tym dostawcy usług hostingowych, usług reklamowych i poczty elektronicznej;
 • Każdy podmiot zgodnie z postanowieniem sądu lub właściwego organu. Na przykład, gdyby doręczono nam nakaz sądowy żądający określonych informacji o kliencie, musielibyśmy ujawnić te informacje odpowiednio wyznaczonemu urzędnikowi sądowemu lub innym osobom, którym sąd wydał nakaz.

Ponadto, jeśli zdecydujemy się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej firmy lub naszych aktywów, lub jeśli będziemy dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi, możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa danych osobowych tym innym firmom. Jeśli nastąpi zmiana w naszej działalności, nowi właściciele mogą wykorzystać Państwa dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

 Od wszystkich podmiotów trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Przesyłanie informacji o Państwie

Lee Kum Kee Group jest organizacją globalną. Dane osobowe przechowywane są na serwerach znajdujących się w różnych jurysdykcjach międzynarodowych, a dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Za każdym razem, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG, zapewniamy podobny stopień ochrony, zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń: 

 • Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej szczegółów można znaleźć w Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.
 • W przypadku gdy korzystamy z usług niektórych usługodawców, możemy skorzystać z konkretnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają ochronę danych osobowych na takim samym poziomie jak w Europie. Więcej szczegółów można znaleźć w Komisji Europejskiej: Wzory umów o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. 
 • W przypadku gdy korzystamy z usług dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeżeli stanowią one część Osłony Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia ochrony podobnej do ochrony danych osobowych przekazywanych pomiędzy Europą a USA. Więcej szczegółów można znaleźć w Komisji Europejskiej: Osłona Prywatności UE-USA .

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub bezprawnemu dostępowi do Państwa danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych podmiotów trzecich, które muszą znać Państwa dane ze względów biznesowych. Będą on Przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. 

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do swoich danych osobowych. Może to obejmować następujące prawa:

 • Prośba o dostęp do Państwa danych osobowych (powszechnie znana jako "prośba o dostęp osoby, której dane dotyczą"). Pozwala to na otrzymanie kopii posiadanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Prośba o skorygowanie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Pozwala to na skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Państwa temat.
 • Prośba o usunięcie Państwa danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie. Mają Państwo również prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie Państwa danych osobowych w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej).
 • Sprzeciw wbec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie, gdy opieramy się na naszych uzasadnionych interesach (lub interesach podmiotów trzecich) i jest coś w Państwa szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcą Państwo esz sprzeciwić się przetwarzaniu ich na tej podstawie. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Prośba o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwopoprosić nas o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądanie przekazania Państwa danych osobowych innej osobie (tzw. "prawo do przenoszenia danych").
 • Wycofanie zgody. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z europe.enquiry@LKK.com.

Nie muszą Państwo uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych ( lub aby korzystać z wszelkich innych praw). Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli Państwa prośba jest wyraźnie nieuzasadniona, powtarzana lub nadmierna. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia Państwa prośby.

Być może będziemy musieli poprosić Państwa o konkretne informacje, aby pomóc nam w potwierdzeniu Państwa tożsamości i zapewnieniu prawa dostępu do Państwa danych osobowych (lub skorzystania z innych Państwa praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Państwa prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione prośby w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Państwa prośba jest szczególnie złożona lub złożyli Państwo kilka wniosków. W tym przypadku powiadomimy Państwa i będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, zaktualizowana Polityka Prywatności zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej w odpowiednim czasie, a jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Polityka ta została napisana w języku angielskim. W zakresie, w jakim przetłumaczona wersja jest sprzeczna z niniejszą Polityką, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, proszę skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony prywatności, korzystając z danych podanych poniżej. 

Dane kontaktowe

Pełna nazwa podmiotu prawnego: Lee Kum Kee (Europe) Ltd.

Adres e-mail: europe.enquiry@LKK.com

Adres pocztowy: 3 Harbour Exchange Square, Londyn, Wielka Brytania. E14 9GE

Numer telefonu: +44 (0) 2070687888 

Dalsze wskazówki na temat przysługujących Państwu praw dostępne są w Biurze pełnomocnika ds. informacji (https://.ico.org.uk/). Mają Państwo prawo do złożenia skargi do brytyjskiego urzędu nadzoru nad ochroną danych osobowych, do Biura Komisarza ds. Informacji pod adresem https://ico.org.uk/concerns/, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane zostały przetworzone bezprawnie. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Państwa obawami zanim zwrócą się Państwo do ICO, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami. 

Alternatywnie, jeśli nie mieszkają Państwo w Wielkiej Brytanii, mogą Państwo skontaktować się z ICO lub organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych w kraju, w którym Państwo mieszkają, których szczegóły mogą Państwo uzyskać od nas pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

Zapisz się teraz